Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online-bestellingen

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Bakker-Mulder en de consument.

2 Bakker-Mulder zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.1 De consument kan de door Bakker-Mulder op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in de vestiging van Bakker-Mulder. De consument kan de bestelling ook laten bezorgen in het bezorggebied van Bakker-Mulder. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Bakker-Mulder van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Bakker-Mulder.

2.2 In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Bakker-Mulder het nodig acht, kan Bakker-Mulder telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Bakker-Mulder houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.3 Bakker-Mulder houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

2.4 De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaaldag kan de bestelling rechtstreeks in de desbetreffende winkel ontbonden worden.

3  De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. De producten dienen minimaal 1 uur voor sluitingstijd te worden afgehaald.

4 De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Bakker-Mulder worden gecorrigeerd.

4.1 Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt in de vestiging, contant aan de bezorger of via iDeal. De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Bakker-Mulder bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Bakker-Mulder zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.

5 Communicatie tussen Bakker-Mulder en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Bakker-Mulder opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

6 Bakker-Mulder stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen Bakker-Mulder.

7 Bakker-Mulder streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8 Bakker-Mulder is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bakker-Mulder ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

  1. Bakker-Mulder is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

10 De consument moet meewerken aan een door Bakker-Mulder geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

12 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Bakker-Mulder.

13 Eigen ontwerp

13.1 De consument gaat ermee akkoord dat de beoordeling en beslissing om een afbeelding en/of teksten toe te staan dan wel af te wijzen bij Bakker-Mulder ligt. Bakker-Mulder correspondeert niet met de consument over de reden van afwijzing.

13.2 De consument verplicht zich ertoe in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde of die een religieuze inhoud hebben.

13.3 Het gebruik van een door de consument gekozen afbeelding en/of tekst geschiedt altijd voor risico van de consument. Bakker-Mulder is hiervoor niet aansprakelijk. De consument accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen met de door de consument ingezonden afbeelding en/of teksten.

  1. Persoonsgegevens

14.1 Privacy statement

Bakker-Mulder gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Bakker-Mulder houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG.

14.2 Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@bakker-mulder.nl.

14.3 Gegevens Kamer van Koophandel en BTW Nummer

BTW nummer   NL100825710B01

KvK 63124149